Richtlijnen

1. Begrip bezorgen

Het begrip bezorgen omvat het deponeren van een reclamefolder(s) monsters of weekbladen in de

brievenbus van elke woning, winkel of perceel in de U toegewezen bezorg wijk of plaats. Brievenbus met stikkers (Ja-Nee) alleen weekbladen beslist geen folders bezorgen.

2. Controle na ontvangst Reclamedrukwerk gelijktijdig met de te bezorgen exemplaren ontvangt U een opdracht bon. Aan de hand van deze opdracht bon dient U, vóór aanvang van bezorging, te controleren of de

ontvangen exemplaren overeenstemmen met de op de opdracht bon vermelde gegevens en tevens of de ontvangen aantallen juist zijn. Eventuele afwijkingen of twijfels dient U onmiddellijk aan ons kantoor te melden.

3. Bezorg dag(en)

De bezorging dient uitsluitend te geschieden op de door ons op de opdracht bon aangegeven

bezorg dag(en). Beslist niet eerder !!!! Beslist niet later !!!!

4. Ziekte, enz.

In geval U, door ziekte of welke andere oorzaak ook, niet in staat bent de bezorging correct en/of op de juiste bezorgdag(en) uit te voeren, dient U dit direct aan ons te melden of te laten melden.

 

 

 

 

 

5. Vakantie

Tijdens Uw vakantieperiode dient U zelf voor een goede vervanger(ster) te zorgen. (minimum leeftijd 15 jaar).

6. Controle bezorging

Reclame bureau v.d. Vorst Visser beschikt over een nauwkeurig controlesysteem waardoor eventuele fouten in de bezorging vrijwel onmiddellijk worden geconstateerd.

7. Aansprakelijkheid m.b.t. de bezorging

Gaarne even uw aandacht !!!!!

Indien er uit Uw bezorg wijk of -plaats bezorg klachten komen en/of uit controle blijkt dat de bezorging niet correct is uitgevoerd, kunt U verantwoordelijk worden gesteld. Alle folders die op Uw opdracht bon staan dienen bezorgd te worden op de aangegeven wijk en datum. Voor alle daaruit voortvloeiende kosten zoals extra controle-kosten en schadeclaims van opdrachtgevers worden per folder aan U in rekening gebracht. Wij willen U er met nadruk op wijzen dat het strafrechtelijk verboden is om reclamedrukwerk langs straten, in bossen - struiken - sloten enz. te deponeren en dat in dergelijke gevallen door de milieupolitie een proces verbaal zal worden opgemaakt.

 

 

 

 

 

 

 

8. Betalingen

U ontvangt omstreeks de 20e van elke maand de uitbetaling van alle in het voorafgaande maand

uitgevoerde opdrachten op het door U opgegeven Bank / Giro nummer.

Voorbeeld : gewerkt in de maand augustus, uitbetaling 20 september.

Uitbetaling van deze opdrachten zal alléén dan plaats vinden indien U de bezorging correct, op de

juiste bezorg dag(en) en geheel volgens deze richtlijnen is uitgevoerd.

9. Opzeg termijn

Indien U de overeenkomst tot bezorgen voor Reclame Bureau v.d.Vorst Visser wilt beëindigen, is het Uw plicht het Reclame Bureau v.d.Vorst Visser ( bij voorkeur schriftelijk ) hiervan tenminste 3 weken van tevoren in kennis te stellen. Ook in deze periode dient U de bezorging correct en conform opdracht en richtlijnen uit te voeren.

10. Overgebleven folders

Alle restanten (folders) die overblijven vanuit de bezorging dienen direct ingeleverd te worden bij de

chauffeur of bureau v.d. Vorst Visser te Helmond.

Wij wensen U veel succes met de bezorging en vertrouwen op een prettige en langdurige

samenwerking.

 

Richtlijnen m.b.t. de freelance basis huis aan huis bezorgen van reclamefolders, reclame monsters en

weekbladen.

 

 

Wij wensen U veel succes met de bezorging en vertrouwen op een prettige en langdurige samenwerking.

 

 

Van der Vorst Visser Reclame-Service - Past. Elsenstraat 18 - 5706 VP Helmond - Tel.: 0492 - 55 11 36 -

 info@vorstvisser.nl